ALGEMENE LEDENVERGADERING 2024

Uitnodiging ledenvergadering van de IJssportvereniging Alblasserwaard
Op donderdag 30 mei 2024
in Partycentrum ’t Hart, Nassaustraat 6, te Hardinxveld-Giessendam
Aanvang 20.00 uur

De stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage, of zijn vanaf 2 dagen vóór datum per e-mail op te vragen bij het secretariaat.

De oude en nieuwe statuten zijn vanaf 2 weken vóór datum per e-mail op te vragen bij het secretariaat.

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 25 mei 2023
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2023-2024
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Financieel verslag 2023-2024
8. Begroting seizoen 2024-2025
9. Verslag van de secties
10. Statuten wijziging

Pauze

11. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Ellen Remmelink in de functie van secretaris IJA.
Aftredend en herkiesbaar is Tom Wigman in de functie van voorzitter sectie Jeugdschaatsen.
Aftredend en herkiesbaar is Jeannette Bakker in de functie van voorzitter sectie Recreatie- en Toerschaatsen.
Eventuele kandidaten c.q. tegenkandidaten kunnen worden aangemeld voor 23 mei 2024 bij het secretariaat.
12. Huldiging rijders
13. Rondvraag
14. Vaststelling volgende ledenvergadering Donderdag 22 mei 2025.
15. Sluiting

 

Namens het bestuur,
Marjandel Verschoor.

Secretariaat@ija.nu